ORAZIONE A SAN ROCCO

Stampa

Solista: Ascultati, o cristiani,

chi vi vegnu a raccuntàri:

Coro: ca Santu Roccu fu statu carceratu

fici cinc’anni a li carciari scuri,

d’amici e di parenti abbandunatu

di la Tuscana fu perseguitatu!

Solista:Di la Tuscana fu perseguitatu

da quelli infami tiranni e traditori

Coro:Dicendu ca la pesti ‘nda portatu

pè distruggiri la nostra cittati!

Solista:E Santu Roccu ca nci rispundiu

Jeu su mandatu di l’altu di Dèu!

Coro:E pè sanari a tutti li malati

tutta la pesti mi la cogghiu jeu!

Solista:E lu tirannu ca nci rispundiu

Si tu si ‘mpamu jeu su cchiù di tia

Coro:Ca s’eri veru mandatu di Dèu

sanavi la piaga chi a la gamba porti!

Solista:E lu pigghiaru e lu ligaru forti

e lu levaru a lu criminàli

Coro:E pè castigu di la so sorti

no ‘nci dezzaru pani a mangiari!

Solista:E Santu Roccu ca ndàvia nu cani

nci l’avia datu lu Dèu Onnipotenti

Coro:Quando u so zziu andava a mangiari

nci pigghia lu pani di supa a la mensa!

O chi miraculu daveru divinu

lu cani cibbava lu so pellegrinu!

Solista:Quandu so zziu lu vinni appurari

a la caserma ca nci vozzi andari

Coro:A la caserma ca nci vozzi andari

e cu lu pellegrinu ca vozzi parlari.

Solista:Pellegrinedu tu di vundi si?

di vundi si e comu ti chiami?

Coro: Jeu sugnu nativu di la Francia

e residenti di lu Mompellieri

tuttu lu mundu lu vogghiu girari

su figghiu di Principi e sugnu Cavaleri,

se ‘no criditi a la me vuci

guardatimi ‘mpettu ca portu la Cruci!

Solista: Quandu u so zziu la Cruci abbistau

di veru cori ca si ripentiu

Coro: Cercau perdunu li lu so peccatu,

e Santu Roccu ca lu perdunau,

e Santu Roccu ca lu perdunau

e ‘mparadisu ca si lu levau!

Solista: Chi bella festa, chi bell’apparatu

chi si faci a la nostra cittàti,

Coro: sti soni e canti facimu tutti l’uri

ebbiva Santu Roccu lu nostru Protetturi!

Nui lu cantamu peddavèru

Santu Roccu ndi scanza di pesti e di coleru.

Nui lu cantamu una pe tri voti

Santu Roccu ndi scanza di li terremoti!

Nui lu cantamu e sempi ripetimu

ebbiva Santu Roccu lu nostru Pellegrinu!